Sofia Queer Forum 2017: Червена любов | Red Love

(For English scroll down)

Прожекция на видеа от международния видео конкурс “Червена любов” и изложба с участието на Илмира Болотян, Ева Давидова, Ида Даниел, Яна Димитрова, Катя Шадковска, Заоли Жонг

Кога: 20 октомври – 3 ноември, 2017
Къде: Æther, ул. Княз Борис I 39
Откриване: 20 октомври, 19 ч. в Æther

“Любовта е дълбоко социална емоция. Любовта съвсем не е само ‚частен’ въпрос, който се отнася единствено до двамата влюбени: любовта притежава сближаваща сила, която е много ценна за обществото“.

Александра Колонтай, “За брака и бита” (1926)

Тази година София куиър форум е посветен на стогодишнината от Октомврийската революция. Тази годишнина предоставя прекрасна възможност да бъдат засегнати различните противоречия, с които революцията е асоциирана по света. Чрез изкуството ние ще направим опит да преразгледаме някои от идеите, резултат на революционната мисъл, които доведоха до изменения в отношенията между половете – като например превръщането на брака в преди всичко светска институция и опростяване на процедурите по сключване на брак и развод, еманципацията на жените – която включва правото на глас, икономическа независимост, социални и грижи за майчинството, разрешаване на абортите, достъп до образование, разкрепостяване на сексуалността и сексуалната идентичност (в СССР хомосексуалността е декриминализирана между 1922-33 г.).

Този особен момент във времето на действителнa трансформация на властта, когато системите на обществени отношения се променят драматично, е време на хаоса, но и време на откритието. Ние се интересуваме от точно това време на прекъсването, от направените открития, включително всички противоречия около тях, и как те все още се отразяват на нашите практики днес.

Дейността на хора като Александра Колонтай и Клара Цеткин често е пренебрегвана, като че ли тя е само една надстройка на Болшевишката революция. Колонтай е първата, която оглавява Комисариата по социалните помощи в СССР, а по-късно е председателка на Женският отдел, който работи за равните права на жените. Но нейната работа влияе не само на женските въпроси, а помага също и за еманципацията на хомосексуалните. Колонтай често критикува конкретно идеята, че пролетарският сексуален морал не е нищо повече от надстройка. Обикновено се отдава първостепенно значение на икономиката и измененията в обществото, които тя поражда, за формирането на определен тип сексуални/полови взаимоотношения, но хора като Колонтай разглеждат това взаимодействие диалектически – като неотделимо от класовата борба.

СКФ 2017 е опит за десталинизиране на наследството на сексуалната революция в СССР от началото на XX век. Целта на тази куиър любов е (класова) борба с хетеросексизма и патриархата. Куиър любовта, накратко, може при определени условия да стане базата: тя не винаги е надстройката.

Програмата включва видеа участвали в международния конкурс на София куиър форум „Червена любов“, чието жури бе в състав: Славчо Димитров (Македония), Олег Мавроматти (Русия/България/САЩ), Андрей Паршиков (Русия), Даниела Радева (България), и Кати Рей Хофман (САЩ). В арт пространство Æther ще бъдат показани видео работите на победителите от конкурса: Анджела Беалор (САЩ), Виктор Vin4 Лебедев (Беларус) и Евелин Стермиц (Австрия), както и т.нар. кратка програма: Андроник Хачиян, Иван Шукин и Гоша Голицин (Русия), Тобан Никълс (с Колбе Ропер и Роман Удалов) (САЩ), Пиле-Риин Яйк (Естония), Хилда Даниел (САЩ), Миша Рабинович (Русия/САЩ), Йохана Пьотинг и Барбара Голдън (САЩ), Самюъл Фуракр (Великобритани), и Шифра Каждан (Русия).

Паралелно на конкурсната видео програма в изложбата „Червена любов“ ще бъдат показани работи на Илмира Болотян (Русия), Ева Давидова (България/САЩ), Ида Даниел (България), Яна Димитрова (България/САЩ), Катя Шадковска (Полша/Русия), и Заоли Жонг (Китай).

Боряна Росса и Станимир Панайотов, куратори на София куиър форум 2017
Voin de Voin, съорганизатор за Æther http://aether-sofia.com

С подкрепата и съдействието на: Наградата „Гауденц Б. Руф“ за ново българско изкуство, Фондация „Ресурсен център Билитис“, Криейтив Хол, Æther, Gama News и Huge.bg

///////////////

Screening of works from the international video competition “Red Love” and an exhibition with works by Ilmira Bolotyan, Eva Davidova, Ida Daniel, Yana Dimitrova, Katya Shadkovska, Zaoli Zhong

When: October 20 – November 3, 2017
Where: Æther, 39 Knyaz Boris I
Opening: October 20, at Æther, 7 pm

“Love is a profoundly social emotion. Love is not in the least a ‘private’ matter concerning only the two loving persons: love possess a uniting element which is valuable to the collective.”

Alexandra Kollontai, “On Marriage and Everyday Life” (1926)

Sofia Queer Forum 2017 is dedicated to the centenary of the October Revolution. This occasion is a great opportunity to reflect on the variety of controversies this date has been associated with around the world. We would like to rediscover through arts some of the ideas that brought to life changes in gender relations as a result of revolutionary thought – such as simplification and secularization of marriage and divorce, legalization of abortion, emancipation of women: obtaining voting rights, economic independence, socialized care and security of maternity, access to education, expression of sexuality and sexual identity (in the USSR homosexuality was decriminalized from 1922 until 1933).

This specific moment in time of an actual transformation of power, when systems of social relations have changed dramatically, had been a time of chaos, but also a time of discovery. We are interested in this exact time of rupture, in the discoveries that have been made then including all controversies around them and how they still affect our practices now.

The legacy of people like Alexandra Kollontai and Clara Zetkin has been often neglected as if it was some superstructure to the Bolshevik revolution. Kollontai was the first to head of the Department of Social Welfare in the new Soviet Union and later the head of the Women’s Department, which pursued women’s equal rights. But her work influenced more than women’s issues and helped emancipate homosexual people too. On occasions, Kollontai criticized precisely the idea that proletarian sexual morality is no more than superstructure. The primacy of economy and its change is normally seen as the condition for any change in sexual/gender relations, but people like Kollontai developed a dialectical notion of love as inextricable from class struggle.

SQF 2017 is an attempt to de-Stalinize the legacy of the sexual revolution in USSR in the beginning of the XX century. We propose that queer love is a (class) struggle with heterosexism and patriarchy. Queer love, in short, can become under given conditions the base: it is not always the superstructure.

The programme includes topic-oriented works submitted to Sofia Queer Forum’s international video competition “Red Love”, whose jury consisted of the following members: Slavcho Dimitrov (Macedonia), Oleg Mavromatti (Russia/Bulgaria/USA), Andrey Parshikov (Russia), Daniela Radeva (Bulgaria), and Kathy Rae Huffman (USA). In the period October 20 – November 3 in the art space Æther, we will show the winners from the video competition: Angela Beallor (USA), Viktor Vin4 Lebedev (Belarus) and Evelin Stermitz (Austria), as well as the short-listed authors: Andronik Khachiyan, Ivan Shukin and Gosha Golitsyn (Russia), Toban Nichols (with Kolbe Roper and Roman Udalov) (USA), Pille-Riin Jaik (Estonia), Hilda Daniel (USA), Misha Rabinovich (Russia/USA), Johanna Poeting and Barbara Golden (USA), Samuel Fouracre (UK), and Shifra Kazhdan (Russia).

Parallel to the competition’s video programme, we will also show works by Ilmira Bolotyan (Russia), Eva Davidova (Bulgaria/USA), Ida Daniel (Bulgaria), Yana Dimitrova (Bulgaria/USA), Katya Shadkovska (Poland/Russia), and Zaoli Zhong (China).

Stanimir Panayotov and Boryana Rossa, curators of Sofia Queer Forum 2017
Voin de Voin, co-organizer at Æther http://aether-sofia.com/

With the support and the help of: The Gaudenz B. Ruf Award for New Bulgarian Art, Bilitis Resource Center Foundation, Creative Hall, Æther, Gama News and Huge.bg

Детайли

Организатор: Sofia Queer Forum

Начало: 20 октомври 2017 - 19:00
Край: 03 ноември 2017 - 20:00
175 имат интерес
54 ще ходят
Виж във Facebook
Добави в Google Calendar

Æther
Ul. Knyaz Boris I, 39 at Platform B
Sofia

Подобни Събития